SAYI     :  B.11.0.KUG.0.00.10.03/243-1305                                                             26/01/2009

KONU  :  Kısa Mesafeli Yolcu Taşımaları

    

 

GENELGE

(2009/KUGM- 06 /YOLCU)

 

İlgi: 11/1/2008 tarihli ve (2008/KUGM-10/YOLCU) numaralı Genelge

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi uyarınca; taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları(Kısa Mesafeli Yolcu Taşımaları), Yönetmelik kapsamı dışında bırakılmış olup, bu kapsamdaki yolcu taşımaları, il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak ilgili valiliklerce düzenlenir.

 

Söz konusu taşımaların düzenlenmesine ilişkin olarak uygulamada birliğin sağlanması açısından, Valiliklerce bu konuda yapılacak düzenlemelerde aşağıda hususlar esas alınır.

 

 • Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarını düzenleyen “[Y] Yetki Belgesi Yönergesi” Valilikler tarafından hazırlanarak yayımlanır. İl sınırları ile belediye sınırları aynı olan (kesişen) iller için sözkonusu yönerge hazırlanmaz ve [Y]  yetki belgesi düzenlenmez.

 

 • Bu kapsamdaki  taşımalar için [Y] yetki belgesi alınması zorunludur.

 

 • [Y]  yetki belgesi kapsamında faaliyet gösteren taşımacılara acentelik hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilere [FY] Acentelik Yetki Belgesi düzenlenir.

 

 • [Y] ve [FY] yetki belgeleri, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin mevcut olduğu Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas, Trabzon illerinde Bölge Müdürlüklerinden, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise Valilikçe bu konuda görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenir.

 

 • [Y] yetki belgesi düzenlenirken; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının, mevcut işletmeci ve taşıt sayısı ile yetki belgesi talep edenin taşımalarda kullanacağı taşıt sayısını dikkate alarak, vereceği yazılı görüşü alınır ve bu görüş yetki belgesinin verilmesi hususunda göz önünde bulundurulur.

 

 • [Y]  yetki belgesi ile yapılacak taşımalarda kullanılacak taşıtların sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.

 

 • [Y] yetki belgesi almak için başvuran;

 

 1. Gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az (9) koltuk kapasiteli 1 adet özmal taşıta, kooperatifler dahil tüzel kişilerde tüzel kişilik adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil  toplam (30) koltuk kapasiteli özmal taşıta/taşıtlara, sahip olunması şarttır. Bu taşıtlar ilgililer için gerekli asgari kapasitedir.

 

 1. Asgari kapasite için gerekli özmal taşıtlar ilk başvuru ve faaliyeti süresince 19 yaşından büyük olamaz. Yetki belgesine kaydedilecek diğer taşıtlar için yaş şartı aranmaz.

 

 1. Yetki belgelerine kaydedilecek taşıtların yaşlarının hesaplanmasında, trafik tescil belgelerindeki “Model Yıl” ıdan sonra gelen ilk takvim yılı esas alınır. 

 

 1. Teknik/fenni muayeneleri yapılmamış veya süresi geçmiş taşıtlar yetki belgelerine kaydedilmez.

 

 • Sözleşmeli taşıtlar özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. Ancak, 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında özmal taşıt sayısının üç katı sözleşmeli taşıt kullanılabilir.
 • Yetki belgesinde kayıtlı tüm taşıtlar için “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırılması zorunludur.
 • [FY] yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilir.
 • [Y] ve [FY] Yetki belgelerinin süresi 5 (beş) yıldır.
 • Belge Ücretleri:

      a.   [Y]  yetki belgesi ücreti : Taşımacının merkezi adresinin bulunduğu;

             -  Köyden/beldeden köye/beldeye veya köyden/beldeden ilçe/il merkezine yapılacak  

                 taşımalarda 75 TL,

 -  İlçeden ilçeye veya ilçeden il merkezine veya iller arasında yapılacak taşımalarda

    500 YTL, dir.

 

 1. Taşıt kartı ücreti 10 TL’dir.

 

 1. [FY] Yetki Belgesi ücreti: 100 TL’dir.

 

 1. Ücretler Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı’nın Halk Bankası Ankara-Necatibey  Şubesindeki 05000018 nolu hesabına yatırılır.

 

 1. İlgili Valilik veya Valilik tarafından görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşu, verdiği hizmet karşılığı yaptığı harcamalarda kullanılmak üzere, düzenlenen her belge (yetki belgesi ve taşıt kartı) için, belge sahibinden 10 TL’den fazla olmayan bir hizmet bedeli alabilir.

 

 • Yetki Belgesinin Yenilenmesi:
  1. Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren ilgili Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir. Şartlar uygun ise, yetki belgesi mevcut belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir. Bu şekilde yenilenen yetki belgesi ile zayiinden dolayı yenilenen yetki belgesi için ücretin  % 15’i alınır.

 

 1. Düzenlenen her taşıt kartı için ücret tam olarak alınır. Ancak, unvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgesi ve taşıt kartından ücret alınmaz. 

 

 1. Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise tam ücretin % 50’si alınır ve yetki belgesi yenilenir.

 

 1. Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını belge süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde  ilgili Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne iade etmek zorundadır.

 

 

 

 1. Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.

 

 • Yetki belgesi ile yeni taşıma hattı ve taşıt ilavesi taleplerinde bulunanlar ile ilgili olarak;     karayollarının fiziki yapısı, trafik yoğunluğu, taşıt sayısı, yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak, taşımacılığın başladığı kalkış ve bittiği varış noktasındaki İl Valiliği   gerektiğinde kısıtlama getirebilir.

 

 • Tahditli ticari plakalı taşıtlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar;
  1. Bu taşıtlar, [Y]  yetki belgesi dahil, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen hiçbir yetki belgesine kaydedilemez.
  2. Bu taşıtlar, ilgili belediye sınırları(mücavir alanı dahil) dışına çıkarak il içinde her hangi bir noktaya/noktadan taşıma yapamazlar,
  3. Okul servis araçlarının hizmet vermekte olduğu okulun öğrencilerini, okulca düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla belediye sınırları (mücavir alanı dahil) dışına götürüp-getirmeleri ve taşımalı eğitimde kullanılan taşıtlar (b) bendi kapsamında değerlendirilmez.

 

 • [Y]  yetki belgesi ile yapılan taşımalarda kullanılan taşıtların, belediye sınırları içerisindeki kalkış ve varış yerleri ile bu sınırlar içerisinde izleyeceği güzergahlar; Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilgili Büyükşehir belediyesince, diğer yerlerde ise il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılarak ilgili belediyelerce belirlenir.

 

İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

                                                                                                                      Binali YILDIRIM

                                                                                                                                          Bakan

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı(Em.Gn.Md.lüğü ve Jn.Gn.Kom.lığı)

81 İl Valiliği

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

MAN TGE Minibüs Turizm...
(14.03.2019)
A1 Yetki Belgelerinde Önemli...
(06.03.2019)
Akıllı ulaşım teknolojileriyle...
(06.03.2019)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.