Yeniden Değerleme Oranının Uygulanmasına İlişkin 2015/KDGM- 06/GENEL No'lu Genelge Yayınlanmıştır.


T.C
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü


Sayı  : 21902444-010.06.02-81364                                                                            04/12/2015          

Konu: Yeniden Değerleme

           Oranının Uygulanması

 

GENELGE

(2015/KDGM- 06/GENEL)

           

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,

4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

10/11/2015 tarih ve 29528sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),

KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),

KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri ile Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası (EK-3),

 

 

 

 

 

 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4),

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),

 

Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),

 

01/01/2016tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

                                                                                                               Dr. Özkan POYRAZ

    Bakan a.

 Müsteşar V.

Ek:5 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)

 

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

            -Emniyet Genel Müdürlüğü

            -Jandarma Genel Komutanlığı

            -Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

TOBB

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:1

01/01/2016 – 31/12/2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak

 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları

4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin;

Miktarı [TL]

(a) bendinin;

 

 

İlk cümlesindeki ceza miktarı:

(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

1.207

 

İkinci cümlesindeki ceza miktarı:

(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

602

(b) bendindeki ceza miktarı:

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

602

(c) bendindeki ceza miktarı:

 (5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)

602

(ç) bendindeki ceza miktarı:

 (5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)

1.810

(d) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

602

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara)

361

(e) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)

1.207

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara)

602

 

üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

361

 (f) bendindeki ceza miktarı:

(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına)(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

1.810

 

 

(g) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara)(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

602

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara)(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

239

(ğ) bendindeki ceza miktarı:

(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne)(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

3.623

(h) bendindeki ceza miktarı:

(14 üncü maddeye aykırı davrananlara)

602

(ı) bendinin;

 

                   

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara)

1.207

 

İkinci cümlesindeki ceza miktarı:

(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine)(Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı)

10 Katı

(i) bendindeki ceza miktarı:

(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara)

602

(j) bendindeki ceza miktarı:

(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara)

361

(k) bendindeki ceza miktarı:

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)

602

(l) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı: 

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere)(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

239

 

ikincisi cümlesindeki ceza miktarı 

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine)(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

602

 

BELGE TANIMI   /   AÇIKLAMASI

SİMGESİ

2016 ÜCRETLERİ [TL]

Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

A1

20.452

Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A2

30.684

Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

B1

102.284

Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2

51.139

Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

B3

10.225

Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

C1

10.225

Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

C2

81.828

Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

C3

20.452

Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

D1

61.372

Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

D2

30.684

Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

D3

10.225

Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı

D4

7.901

Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F1

8.178

Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F2

12.267

Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G1

8.178

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G2

12.267

Yurtiçi Kargo Acenteliği

G3

8.178

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği

G4

12.267

Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H1

8.178

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H2

12.267

Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

K1

20.452

Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

K2

10.225

Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

K3

10.225

Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L1

204.584

Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L2

409.173

İliçi Kargo İşletmeciliği

M1

20.452

Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M2

306.878

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M3

409.173

İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N1

4.085

Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N2

40.913

İliçi Dağıtım İşletmeciliği

P1

20.452

Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği

P2

306.878

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R1

306.878

Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R2

409.173

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği

T1

2.039

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği

T2

2.039

Eşya Terminali İşletmeciliği

T3

2.039

Her Bir Taşıt Kartı

 

95

Uyarma

 

95

Taşıma Özel İzin Belgesi

 

199

Ek:2

 

 

Ek:3

        Tablo-1

 

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİ

 

2016 YILINDA UYGULANACAK YETKİ BELGESİ, YETERLİLİK BELGESİ VE İHTAR İLE SINAV VE EĞİTİMİ TAMAMLAMA BELGESİ ONAY ÜCRETLERİ (TL)

 

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi

 

20.453

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

17

 

Mesleki Yeterlilik Sınavı  (Bakanlıkça yapılması halinde)

 

37

 

Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı

 

37

 

İhtar

 

199

 

 

Tablo-2

 

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

 

 

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara

 

602

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:4

Tablo-1

 

2016 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL)

 

Araç Grubu

NET ÜCRET MİKTARI

KDV’Lİ ÜCRET MİKTARI

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker

 

219

258,42

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork

162

191,16

Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet

83

97,94

 

Tablo-2

 

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI

 

2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)

 

 

İLK DEFA

6.732

 

İKİNCİ DEFA

11.228

 

ÜÇÜNCÜ DEFA

22.458

 

Tablo-3

 

2016 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MAUYENE YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ (TL)

 

 

ARAÇ MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ

116

 

ARAÇ MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ

116

 

YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENE YETKİ BELGESİ

23.706

 

 

 
»  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.