Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

 

10 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31004

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “%75” ibaresi “%97” olarak değiştirilmiştir.

“e) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi ücreti A1 yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 12 katı olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “8” ibaresi “kamu kurumları için düzenleneceklerde 8 diğerlerinde 6” olarak değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “1.900” ibaresi “imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması, 2.900” olarak değiştirilmiş ve aynı alt bentte yer alan “4” ibaresi “3” olarak değiştirilmiştir.

c) İkinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1.900” ibaresi “2.900” olarak değiştirilmiş, aynı bendin (3) numaralı alt bendindeki “6” ibaresi “İlk müracaatta 1 yaşından, faaliyeti boyunca da 3” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Kaydedilecek taşıtların imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması,”

ç) Üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“f) Tescile ilişkin sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden herhangi birisi değişenler ile usulsüz tadilat görmüş veya bu Yönetmelik kapsamında tadilatı kabul edilmeyen taşıtlar,”

“Bu fıkranın (b), (c), (ç), (g), (h) ve (ı) bentlerine istinaden düşülen taşıtlar, düşülmesini gerektiren eksikliğin giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenerek taşıt kartı düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasının başına “Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen K2 yetki belgesi sahipleri için tanınmış hak saklı kalmak üzere, sözleşmeli taşıt kullanım imkanı verilmiş diğer” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkranın;

a) (a) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde,

b) (b), (c), (ç) ve/veya (e) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde,

belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “eşyanın kabul edildiği” ibaresi “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1” ibaresi “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara, taşıma hattı/güzergahında aynı il sınırları içerisinde kalkış/varış yeri hariç şube veya acenteye kayıt izni verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde, her sefer için 10 uyarma,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi, 40 ıncı maddesinin altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında” ibaresi “43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin yedinci fıkrasında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar,

d) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası, 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar,

e) 40 ıncı maddesinin otuz birinci fıkrasında belirtilen hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2024 tarihine kadar,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “olup bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar,” ibaresi “olanlardan; yetki belgesi iptal edilen veya aynı durumda olup yetki belgesi iptal edilmemiş olan ancak tarifeli yetki belgesi tarifesiz yetki belgesiyle değiştirilenlere,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “31/12/2021” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin;

a) (4) numaralı alt bendi “Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının 1/4’ünden fazla olmaması” şeklinde,

b) (5) numaralı alt bendi “Kaydedilecek taşıt sayısının 5 adedi geçmemesi” şeklinde,

uygulanır.

(7) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan 2.900 cm3 motor hacminden az olmama şartı, 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere 2.550 cm3 motor hacminden az olmama şeklinde uygulanır.

(8) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan taşıt yaş şartı, kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların mevcut yetki belgesi eki taşıt belgesinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı bulunan taşıtlar için 8 olarak uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında A1 yetki belgesi alanlar ile 1/1/2019 tarihinden önce kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilecek taşıtlarıyla ilgili olarak, 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmak üzere, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin;

a) (1) numaralı alt bendindeki hükümler saklı kalmak üzere, taşıt kartı bitiş süresi en fazla 1/1/2024 olarak düzenlenir.

b) (2) numaralı alt bendinde belirlenen 10 adet otomobil şartı 20 adet olarak uygulanır.

c) (4) numaralı alt bendinde belirlenen motor silindir hacmi şartına bakılmaz.”

“(3) Kamu kurumu/kuruluşlarına hizmet vermek üzere düzenlenmiş olanlar hariç tarifesiz olarak taşımacılık yapmak üzere A1 yetki belgesi sahiplerinin, 15/11/2019 tarihinden sonra ve bu fıkranın yayımı tarihinden önce tescil edilmiş olan 1.900 cm3 ve üzeri motor gücüne sahip otomobilleri bu Yönetmelikle belirlenmiş muafiyetler, sınırlamalar ve kısıtlamalar göz önünde bulundurularak 1/2/2020 tarihine kadar yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Ücret Tablosundaki;

a) A1 simgesinin bulunduğu satırdaki “tarifesiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) B1 simgesinin bulunduğu satırdaki “60.000” ibaresi “250.000” olarak değiştirilmiştir.

c) B2 simgesinin bulunduğu satırdaki “25.000” ibaresi “180.000” olarak değiştirilmiştir.

ç) D1 simgesinin bulunduğu satırdaki “30.000” ibaresi “200.000” olarak değiştirilmiştir.

d) D2 simgesinin bulunduğu satırdaki “15.000” ibaresi “165.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2018

30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/5/2018

30431

2-

31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

3-

15/11/2019

30949

4-

23/11/2019

30957

 

 »  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.