Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin 68 No:Tebliğ

     
 

 

 

 

21 Şubat 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28920

TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEÇİCİVE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ

ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞNO: 68)DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞNO: 69)

MADDE 1 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Geçici ve YabancıPlakalıTaşıtlardan Alınacak GeçişÜcretlerine İlişkin Tebliğ(TebliğNo: 68)’in 5 inci maddesinin başlığı; “Geçici plaka veya plakasız taşıtlara ilişkin esaslar”şeklinde, aynımaddenin birinci fıkrasında yer alan; “Otomobiller hariç, geçici plakalıtaşıtların ülkemizden transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere”ibaresi, “Otomobiller hariç, geçici plakalıveya plakasız taşıtların ülkemizden kendi tekerlekleri üzerinde transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 AynıTebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncüfıkra eklenmişve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Karayolu veya denizyoluyla ülkemiz sınır kapılarına gelen ve ülkemizden tescil plakalıbir taşıt üzerinde yük olarak transit geçişi sağlanacak geçici plakalıveya plakasız taşıtlardan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ücretler alınmaz.”

MADDE 3 Bu Tebliğyayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğhükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanıyürütür.

 

Tebliğin YayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2013

28731

 
 
 

 

 

7 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28731

TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEÇİCİVE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK

GEÇİŞÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞNO: 68)

  (6Değişiklik: 69 Nolu Tebliğ21/2/2014/28920 RG)

Amaçve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, karayolunun bakımı, korunmasıile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere; sınır kapılarımızdan girişve çıkışyapan yabancıveya geçici plakalıtaşıtlardan alınacak geçişücretlerinin düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılıKarayolu Taşıma Kanununun 16 ncımaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Birim taşıt: Yarırömorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araçtescil belgesinde “römork takabilir”ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti,

c) Geçici plakalıtaşıt: Bir ülkeden başka bir ülkeye satılan ve ülkemiz üzerinden transit geçen taşıtı,

ç) Geçişbelgesi: Uluslararasıanlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından kendi topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan transit geçmek üzere diğer ülkede kayıtlıbir karayolu aracına verilen belgeyi,

d) Kamyonet: Azami yüklüağırlığı3.500 kilogramıgeçmeyen ve yük taşımak için imal edilmişmotorlu taşıtıveya sürücüve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücübölümügövde ile birleşik panelvanı,

e) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapıve alanları,

f) Minibüs: Sürücüsüdahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüsü,

g) Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracıveya taşıtı,

ğ) Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsüdahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıtı,

h) Otomobil: Yapısıitibarıyla, sürücüsüdahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmişbulunan motorlu taşıtı,

ı) Taşıt: Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlıtaşıtlar ile işmakineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,

i) Taşıt katarı: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmışen az bir çeken ve en çok iki çekilen römork veya bir yarırömork ile bir römorktan oluşan aracı,

j) Transit geçiş: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke topraklarıüzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını,

k) Üçüncüülke taşıması: Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlıolduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları,

ifade eder.

Eşya/yük taşımaya mahsus yabancıplakalıtaşıtların geçişücretine ilişkin esaslar

MADDE 4 (1) Eşya/yük taşımaya mahsus yabancıplakalıdolu veya boştaşıtlardan;

a) Anlaşmalıülke taşıtlarından bir birim taşıt veya taşıt katarıiçin;

Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,01 Euro veya karşılığıTürk Lirası,

b) Anlaşmasız ülke taşıtlarından bir birim taşıt veya taşıt katarıiçin;

Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,015 Euro veya karşılığıTürk Lirası,

geçişücreti alınır ve bu taşıtların girişve çıkışlarına izin verilir.

(2) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların farklıyabancıülkelerde kayıtlıolmasıhalinde; bu birim taşıt veya taşıt katarıiçin alınacak geçişücretinin hesaplanmasında; geçişücreti tarifesi yüksek olan taşıtın ülkesi esas alınır.

(3) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtlardan herhangi birinin Türkiye’de kayıtlıolmasıve/veya geçişücretinden muaf bir ülkeye ait olmasıhalinde; bu birim taşıt veya taşıt katarıiçin alınacak geçişücretinin hesaplanmasında, yabancıveya geçişücretine tabi olan taşıtın ülkesi esas alınır.

 

(Değişiklik: 21/2/2014/28920 RG) Geçici plakalıveya plakasıztaşıtlara ilişkin esaslar

MADDE 5 (1)(Değişiklik: 21/2/2014/28920 RG)Otomobiller hariç, geçici plakalıveya plakasıztaşıtların ülkemizden kendi tekerlekleri üzerinde transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere;

a) Boşmotorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 600 Euro veya karşılığıTürk Lirasıücret alınır.

b) Yüklümotorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 1200 Euro veya karşılığıTürk Lirasıücret alınır.

c) Kamyonet ve minibüs cinsi taşıtlardan bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ücretin ¼’ü(bir bölüdördü) alınır.

ç) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların herhangi birinin geçici plakalıtaşıt olmasıdurumunda geçici plakalıtaşıtın boşveya dolu olmasına bağlıolarak bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ücret alınır.

d) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların her birinin geçici plakalıtaşıt olmasıdurumunda her bir taşıt için taşıtın boşveya dolu olmasına bağlıolarak bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ücret alınır.

(2) Türkiye’ye ithal edilerek getirilen eşya/yük taşımaya mahsus geçici plakalıyüklütaşıtlardan sınırdan girişte taşıt başına 600 Euro veya karşılığıTürk Lirasıücret alınır.

İstisnai haller

MADDE 6 (1) Geçişbelgesi veya Bakanlığımız özel iznini gerektirdiği halde; geçişbelgesiz veya özel izin alınmaksızın yapılan eşya/yük taşımalarında her taşıma türüiçin birim taşıt veya taşıt katarıiçin 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığıTürk Lirasıgeçişücreti alınır ve bu taşıtların ülkemize/ülkemizden girişve çıkışlarına izin verilir.

(2) Uygun olmayan geçişbelgesiyle yapılan üçüncüülke eşya/yük taşımalarında, birim taşıt veya taşıt katarıiçin 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığıTürk Lirasıgeçişücreti alınır ve bu taşıtların ülkemize/ülkemizden girişve çıkışlarına izin verilir.

Geçişücretlerinin tahsili

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ’de yazılıücretlerin tahsili Maliye Bakanlığınca yapılır. Bu Tebliğin 4 üncüve 5 inci maddelerinde belirtilen ücretlerin usulüne uygun olarak girişsınır kapısında ilgili maliye veznesine ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespiti halinde; ödenmeyen veya eksik ödenen miktarlar çıkışsınır kapısında üçkatıolarak tahsil edilir.

Diğer hususlar

MADDE 8 (1) Tamir, bakım, onarım, tadilat amacıyla veya geçici ithal kapsamında boşolarak ülkemize girişyapan ve ihraçyüküalarak dolu çıkışyapan yabancıülke taşıtlarıiçin 600 Euro veya karşılığıTürk Lirasıücret alınır.

(2) İnsani yardım malzemesi/yükütaşıyan yabancıplakalıtaşıtlardan bu Tebliğin 4 üncüve 5 inci maddelerinde belirtilen ücretler alınmaz.

(3) Karayolu veya denizyoluyla ülkemiz sınır kapılarına gelen ve ülkemizden tescil plakalıbir taşıt üzerinde yük olarak transit geçişi sağlanacak geçici plakalıveya plakasız taşıtlardan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ücretler alınmaz.”

(Ek fıkra: 21/2/2014/28920 RG)(4) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak Ülkemizin taraf olduğu çok taraflıve ikili anlaşmalar ve bu anlaşmalar çerçevesinde yapılan protokol hükümleri saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 (1) 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Geçici ve YabancıPlakalıAraçlardan Alınacak GeçişÜcretlerine İlişkin Tebliğ(TebliğNo: 44) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 (1) Bu Tebliğ, 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 (1) Bu Tebliğhükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanıyürütür.

 »  Diğer haberleri incelemek için tıklayın...
Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.