KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
UBAK.YETKİ BELGELERİ ALIMINDA İSTENEN BELGELER VE  EVRAKLAR

B1 YETKİ BELGESİ ( Uluslararası ve Yurtiçi Tarifeli yolcu taşımacılığı)

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 • Ön Değerlendirme Formu (örneği internet sitemizde mevcut)
 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
 • Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 • Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olması,
 • Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olması,
 • Buralarda faal taşımacı olduklarını mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile belgelemesi,
 • Herhangi bir ülkenin en az bir taşımacısıyla o ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış, Bakanlıkça şekil ve şartları belirlenen düzenli hat sözleşmesine sahip olması,
 • Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası:
 • Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası:
 • Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir.
 • Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
 • Yetki belgesi ücreti olduğunu gösteren makbuz asılları (ücretler T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesinin 7071889-5003 veya Vakıflar Bankası 00158007280005003 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılacaktır.) 100 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,


NOT: Müracaat Bakanlığa yapılacaktır.

interAnaliz.com Antalya da web tasarım hizmetleri sunmaktadır.
Kaynak: B1 Yetki Belgesi (www.kamyoncularkooperatifi.com)

B2 YETKİ BELGESİ ( Uluslararası ve Yurtiçi grup taşımacılığı )

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 • Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 • Ön Değerlendirme Formu (örneği internet sitemizde mevcut)
 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
 • Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 • B2 yetki belgesi almak için başvuranların; kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip özmal ticari otobüse sahip olmaları şarttır.
 • Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası:
 • Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası:
 • Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir.
 • Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
 • Yetki belgesi ücreti olduğunu gösteren makbuz asılları (ücretler T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesinin 7071889-5003 veya Vakıflar Bankası 00158007280005003 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılacaktır.)


NOT: Müracaat Bakanlığa yapılacaktır.

interAnaliz.com Antalya da web tasarım hizmetleri sunmaktadır.
Kaynak: B2 Yetki Belgesi (www.kamyoncularkooperatifi.com)

 

D1 YETKİ BELGESİ ( Yurtiçi Tarifeli Yolcu Taşımacılığı)

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Tic. Sic. Gaz. (Sermaye en az 60.000 TL, İştigal konusunda;
    “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “Karayolu ile
     şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak
” ifadesi bulunacaktır)
3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
5- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
7- Taşıt Ruhsatları fotokopisi 
8- Vergi Levhası fotokopisi
9- Taşıma hatlarına ait kalkış, ara durak ve varış noktalarında kendisinin veya acentelerinin en az bir
     yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olunduğunu veya bu terminalin kullanma
     hakkını haiz olduğunu gösteren belge.
10- Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda
       kayıt belgesi.
11-  Acentelik hizmetinden yararlanılacak ise, F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri ile yapılan acentelik 
       sözleşmesinin bir örneği (aslı veya noter onaylı örneği F1veya F2 yetki belgesi sahibinin 
       işlem dosyasının bulunduğu
) Bölge Müdürlüğüne ibraz edilecektir.
12- 10 yaşından büyük olmayan en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150
       koltuk kapasiteli taşıtların ruhsat fotokopisi
13- Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu
       Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
” poliçelerinin asılları.
14- Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay
      içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)
 

Başvuru: Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılacaktır
 
D2 YETKİ BELGESİ ( Yurtiçi Arızi ve Grup Taşımacılığı)
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Tic. Sic. Gaz. (Sermaye en az 60.000 TL, İştigal konusunda; “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak” ifadesi bulunacaktır)
3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
5- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
7- Taşıt Ruhsatları fotokopisi 
8- Vergi Levhası fotokopisi
9- l0 yaşından büyük olmayan sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasiteli taşıtların ruhsat fotokopisi
10- Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları.
11- Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)

 

D4 YETKİ BELGESİ ( İl İçi ve 100Km Kadar mesafelerde Şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu Taşımacılığı)
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
02- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Tic. Sic. Gaz. Veya Meselk odası kayıt ve faaliyet belgesi.
      (Sermaye en az 5.000.TL, Kuruluş gazetesinde  İştigal konusu; Ticaret odası kaydı var ise
      “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “Karayolu ile
       şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak
” ifadesi bulunacaktır)
03- Ticaret Odası veya meslek odası Faaliyet Belgesi aslı
04- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
05- İlk Defa Yetki belgesi almak için müracat edeceklerden Talep edilen taşıma hattı ile ilgili olarak.
      Ukame ve veya  İl/İlçe TrafiK Komisyonu kararı
06- Y Yetki belgesinden D4 Yetki belgesine dönüştürülmesi talebinde
       a) Y Yetki belgesi aslı ve ek taşıt listesi.
       b) Y Yetki belgesi taşıt kartı
07- Taşıt sahibinin ve varsa ortağının T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
08- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi kooperatif ve şirketlerden istenir
      (Bireysel taşımacılardan istenmez)
09- Taşıt Ruhsatları fotokopisi
10- Vergi Levhası fotokopisi
11- TÜV Muayenesinden geçmiş 20 Yaşından büyük olmayan sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasiteli
       özmal ticari otobüs olmak zorundadır.
12- Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu  
      Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
” poliçelerinin asılları.
13- Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay
      içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)
ODY 2
      Bireysel alınması halinde SRC Belgesi haricindeki ODY 2 Belgesi İstenmez
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D4 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

D4 yetki belgesi, otobüsle tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

D4 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

D4 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı aranmaz. D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından büyük olmaması şarttır.

D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine ticari otobüsler kaydedilir. 

D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 10 adet otobüs kaydedilir.
 

D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine sadece yetki belgesi sahibinin merkez adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtlar kaydedilir.

D4 yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

D4 türü yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
        Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
        Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

D4 yetki belgesi sahiplerine tarifeli taşımalar için en fazla taşıt sayısı kadar taşıma hattı verilir. 

D4 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde şoförlerinden SRC1/SRC2 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

31/10/2011 tarihine kadar mevcut Y türü yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez.

KTY / KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
7. KISIM / ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 87 -
(1) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 7-
(1)1/1/2011 tarihinden önce D4 yetki belgesi düzenlenmez.

(2) 1/1/2011 tarihine kadar, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapanlara/yapacaklara valiliklerce verilen/verilecek yetki belgeleriyle ilgili iş ve işlemlere bu Yönetmeliğin yayımından önceki esaslar ve usullerle aynen devam edilir.

(3) 1/1/2011 tarihinden önce valiliklerce verilmiş olan yetki belgeleri ve taşıt kartları, bu tarihten itibaren ve sözkonusu yetki belgelerinin geçerlilik süresi içinde yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde; bu yetki belgeleri ve eki taşıt kartları geçerlilik süreleri esas alınarak D4 yetki belgesi ve yeni taşıt kartlarıyla ücretsiz olarak değiştirilir ve düzenlenen D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet özmal taşıt kaydedilir. Değiştirme esnasında ilgililerin talep etmeleri ve yenileme ücreti ödemeleri halinde ise; D4 yetki belgeleri 5 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir.

(4) Valiliklerce verilen yetki belgelerini üçüncü fıkraya uygun olarak değiştirmeyenlerin bu yetki belgeleri sürelerinin bitiminde geçersiz olur.

(5) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/2011-1/1/2012 tarihleri arasında, % 85 indirimli olarak uygulanır.


 


F1
YETKİ BELGESİ KURULUŞU

 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Yetki belgesi başvuru formu
2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Tic. Sic. Gaz. (Faaliyet gösterilen yer İlçe ise en az 2.000 TL, İl ise
    en az 6.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır <F1> yetki belgesi almış
    gerçek ve tüzel kişilerin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı
  aynı miktarda katlanarak artar
.) İştigal konusunda, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında
   faaliyette bulunmak
” veya “Karayolu ile yurtiçi/şehirlerarası yolcu taşımacılığı konusunda
   acentelik yapmak
”  ifadesi bulunacaktır.
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
6- Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1,D1,D2 veya D4 yetki
    belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim
    biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli
    alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge
7- Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda
     kayıt belgesi
8- Acentelik hizmeti verilecek A1,D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik
     sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği
9- Merkezi adresinde ve/veya şubelerinde, kendisinin veya sözleşme yaptığı A1,D1,D2 veya D4 yetki
     belgesi sahibinin en az bir tane müstakil yolcu terminallerine veya terminaller  birleştirilmiş ise, bu
     terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge
10- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren
      belge
 

 
F2 YETKİ BELGE KURULUŞU
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Yetki belgesi başvuru formu
2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Tic. Sic. Gaz. (En az 6.000 TL sermaye veya işletme sermayesine
    sahip olunmalıdır. İştigal konusunda; “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette
    bulunmak
” veya “Karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapmak
    ifadesi  bulunacaktır.)
3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
5- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
6- Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, D1, D2, B1, B2
    veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette
    bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki
    bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge
7- Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda
    kayıt belgesi
8- Acentelik hizmeti verilecek A1, A2, D1, D2, B1, B2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile
    yapılan acentelik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği
9- Merkezi adresinde ve/veya şubelerinde, kendisinin veya sözleşme yaptığı A1, A2, D1, D2, B1, B2
     veya D4 yetki belgesi sahibinin en az bir tane müstakil yolcu terminallerine veya terminaller
     birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren
     belge
10- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren
       belge
11-  Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge


TRAFİK KURALLARI

Trafik, yaya ve taşıtların yollardaki durum ve hareketleridir. Taşıt sayısının artması yoların dokusunu ve izlediği hatları değiştirdiği gibi, yerleşim merkezlerinin görünümünü ve yaşam biçimini de değiştirdi. Artan trafik yoğunluğu, güvenlik, rahatlık ve ulaşım kolaylığı sorunarının çözümlenmesini de beraberinde getirdi. Trafik mühendisleri bu problemlerin çözümü konusunda yıllarca çaba harcadılar. Daha çok ve çok şeritli yollar inşa edildi ve daha yüksek hızlarda sürüşler için yollar yeniden biçimlendirildi. Ancak, bu yolları diğer taşıtlarla bir arada ortak kullanmak, can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymak zorunluluğu var.

Seyahat etmek, araç kullanmak çoğumuz için bir zevk. Ancak, yoğun trafiğe veya uzun yola çıkarken çoğu kez içimiz ürperiyor. Bunun nedeni, ülkemizin sürekli kanayan yarası olan trafik kazaları. Ne yazık ki sürekli olarak altyapı ve denetimlerin yetersiz olduğundan yakınırız da, kendi kural tanımazlığımız ve birbirimize saygısızlığımızdan pek söz etmeyiz. Altyapı ve denetimlerin yetersiz olması bizim kural tanımazlığımıza, hem kendi hayatımızı hem de başkalarınınkini riske atmak için bahane olmamalıdır. Kuralların bizlerin huzur ve güvenliği için olduğunu düşünmeli, küçük çıkar hesaplarıyla (biraz da uyanıklık etme hazzıyla) hareket etmekten kaçınmalıyız. Doğru davranışları pekiştirmeniz, o davranışları sürekli uygulamanızla mümkündür. Kuralları uygulamadığınız halde hiç kaza yapmamış olmanız sizin için bir övünme vesilesi olmamalıdır. Zira istatistikler kazaların çoğunluğun sürücülerin ilk (bazılarının aynı zanamda son) kazaları olduğunu göstermektedir.

Trafik sadece içerisinde akışın yönlendirildiği bir yollar sistemi değil, aynı zamanda toplumun bireylerinin bir başka biçimde etkileşimde bulunmasıdır. Birbirimize biraz daha hoşgörü ve sevgi ile yaklaşarak, mutlaka birileri tarafından denetlenmeden de kurallara uyabiliriz. Ülkemizde son yıllardaki kaza, ölüm ve hasar oranlarının azalma eğilimine girmesi de ümit verici bir gelişme.İYİ BİR SÜRÜŞ İÇİN TAVSİYELER

• Kesinlikle içkili olarak otomobil kullanmayın. En azından kendinize bir limit belirleyin ve bu limite yaklaştığınızda içmeyi bırakın. Içkili olarak sürüş esnasında refleksleriniz zayıflamış olacak ve direksiyon başındaki tepkileriniz çok daha yavaş gerçekleşecektir.

• Emniyet kemerinizi mutlaka takınız. Hayatınızı kurtaracak bu kadar basit bir uygulamada “sıkılıyorum” mazereti kabul edilebilir mantıklı bir mazeret değildir. Emniyet kemerini hiç takmamanın yanında yapılan bir diğer hata da emniyet kemerini otoyolda takmak, ancak şehir içinde ya da gidilecek semte yaklaşıldığında “nasıl olsa geldik” mantığıyla otomobil henüz durmadan emniyet kemerini çıkartmaktır. Kazanın emniyet kemerinin çıkarıldığı an ile otomobilin park edildiği ana kadar geçen bu süre zarfında gerçekleşmeyeceğini kimse garanti edemez. Hatchback otomobillerde 8 km/h gibi son derece düşük süratte yapılan ‘geri viteste direğe çarpma’ testinde, çarpmanın etkisiyle birçok otomobilin arka tamponlarının içeri göçtüğünü, hatta bazılarının camlarının çatladığını biliyor musunuz? Çoğumuzun dikkate almaya değer görmediği süratlerde gerçekleşen kazaların bile ciddi yaralanma ve hatta ölümlere sebebiyet verebileceğini unutmayalım.

• Farlarınızı gece gündüz açık tutunuz. Bu, halk arasında her ne kadar ‘görmemişlik’, ‘hava atma’ ya da ‘dikkat çekme amacıyla yapılan bir hareket’ olarak görülse de, olası bir tehlike durumunda farı yanan araçların trafikteki diğer sürücüler tarafından farı yanmayanlara göre çok daha çabuk farkedileceğini unutmayın.

• Direksiyon başındaki oturma pozisyonunuzu iyi ayarlayın. Otomobil kullanmak son derece ciddiyet göstermek gereken bir iştir ve otomobil yatak odanız değildir. Birçok otomobilde gördüğümüz neredeyse 45 derecelik açıyla geriye doğru yatırılmış koltuklar hem sürüş konsantrasyonunu azaltacak ve tehlike anında vereceğiniz tepki süresini uzatacak, hem de kaza anında tehlike arzedecektir. Yatık olmayan ancak aşırı derecede geri alınmış koltuklar ise yine direksiyon başında verilen tepkileri geciktirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

• Sürüş esnasında direksiyon daima iki el ile birden ve saat 9:15 pozisyonunda tutulmalıdır. Koltuğun direksiyona olan mesafesi, kollar yaklaşık 45 derecelik bir açı yapacak şekilde ayarlanmalıdır.

• Otomobil kullanacağınız ayakkabılar: ne aynı anda iki pedala birden basacak kadar aşırı geniş, ne hissi azaltacak kadar aşırı kalın tabanlı, ne de ayakların hareketini engelleyecek kadar uzun topuklu olmalıdır. Eğer bu durumlardan bir veya birkaçı mevcut ise daha sakin ve tehlike arzetmeyecek bir sürüşle yolculuk tamamlanmalıdır.

• Kalabalık (Otomobilin içinde çok sayıda kişinin bulunduğu) yolculuklar en tehlikeli yolculuklardır. Gerek görüşün kısıtlanması, gerekse yolcuların konuşma ve hareketlerinden dolayı konsantrasyonunuzun tek başınıza otomobil kullanırken olduğu kadar yoğun olamayacağından hareketle bu tip yolculuklarda maksimum dikkati sarfetmeniz sizin ve yolcularınızın yararına olacaktır.. Özellikle sollama ve şerit değişimlerinde.

• Kalabalık yolculuklarda eğer arka koltuğa 3 kişi oturmak mecburiyetinde kalırsa ortaya en kısa boylu olanın oturması en mantıklı çözümdür. Dikiz aynasını kullanacağınız zamanlarda daha iyi bir görüş için yardımcı olacaktır.

• Yağmurun yağmaya başladığı ilk anlarda ve mıcırlı yollarda son derece dikkatli olun. Normalin çok az üzerinde sürat yapıyor dahi olsanız özellikle mıcırlı yollarda yoldan nasıl çıktığınızı anlamazsınız bile..

• Bisikletlilere her zaman dikkat edin ve yanlarından geçerken mümkün olduğunca yavaşlayın. Ülkemizde henüz bisikletlilere ayrılmış özel yollar yoktur ve her ne kadar yolun sağından gidiyor dahi olsalar kendileriyle aynı şerit üzerinde olduğunuzu unutmayın.

• Yollara kesinlikle güvenmeyin. Ülkemiz yollarında çoğu viraj ya eğimsiz, ya da daha kötüsü ters eğimlidir. Hızınızı iyi ayarlayın.

• Arabanız kirli bile olsa, iyi bir görüş için en azından ayna ve camlarınızı temizleyebilirsiniz.

• Kazayı yaptıranın genelde aşırı hız olduğu söylense de, özellikle şehir içi trafikte hıza dayalı kazanın asıl sebebi genel olarak hızlı gitmekten çok trafiğin normal akışından hızlı gitmektir. TEM otoyolunda tüm otomobiller 180 km/s hızla giderken sorun nisbeten daha azdır, ancak bütün otomobiller 90km/s ile giderken siz 180 km/s ile gidiyorsanız tehlikenin özellikle sizin açınızdan çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Tabi kaza sırasında zarar verdiğiniz diğer otomobilleri saymazsak.. Yine aynı şekilde, hızla giden trafikte eğer siz trafiğin geneline göre son derece düşük bir süratte seyrediyorsanız trafiğin geneli için son derece büyük bir tehlike yaratıyorsunuz demektir.

• Kesinlikle kimseyle yarışmayın. Yarış kaza getirir. Siz çok iyi ve son derece dikkatli bir sürücü olabilirsiniz ancak diğer sürücünün yapacağı bir hata, diğer otomobillerin de karışacağı bir kazayla sonuçlanabilir.

• Önünüzdeki otomobi ille olan takip mesafesini iyi ayarlayın. Kesinlikle yakın takip yapmayın.

• Yolculuk boyunca vitesi hiç bir zaman boşa almayın.

• Aynaları muhakkak kullanın.

• Eğer ABS sistemi varsa frene basmaktan korkmayın. Freni pompalamak, öne engel çıktığında önce frene basıp bırakmak, sonra tekrar basmak gibi teknikler sadece ABS fren sistemi olmayan otomobiller için geçerli eski tekniklerdir.

• Pedal kısmında ayaklarınızın hareketini engelleyecek nesneler bırakmayın.

• Bakım sırasında ön konsola torpido parlatıcı sprey uygulamayın ve yolculuk esnasında bu kısımda kutu mendil, kaset, CD gibi cama yansıması muhtemel hiçbir şey bulundurmayın. Aynaya CD asmak gibi ön konsola kutu mendil koymak da sadece ülkemiz sürücülerine has bir alışkanlıktır.

• Özellikle güneşin karşıdan alındığı yolculuklarda kullanmak üzere arabanızın torpido gözünde mutlaka bir güneş gözlüğü bulundurun.

• Sinyalleri kullanın. Sinyal kullanmamak sadece minibüs, özellikle de taksi sürücülerine has alışkanlıklardır.

• Kırmızı ışıkta yaya geçidi üzerinde değil, yaya geçidinden önce durun. Böylelikle hem yayalar kendilerine ayrılmış olan şeritten rahatça karşıya geçecekler, hem de ilk araba olduğunuzu var sayarsak siz yeşil ışığı görebilmek için sunroof’tan bakmak zorunda kalmayacaksınızdır. Böyle bir durumda arkanızdaki araç bir minibüs veya taksi ise muhtemelen önde kendisine göre bir araçlık yer bıraktığınız için size korna çalacaktır. Muhatap olmayın.

• Tümsek veya çukurlardan geçerken arkadaki trafiği de kontrol etmek sureti ile mümkün olduğunca yavaşlayın, ancak tam üzerinden geçerken ayağınızı fren pedalından çekin. Tümsek veya çukurlardan geçerken lastiğin darbeyi döner vaziyette alması gereklidir. O ana kadar yavaşladınız yavaşladınız, yavaşlayamadıysanız yavaşlayabildiğiniz kadarıyla geçin gitsin. Fren basılı durumdayken verdiğinden daha az zarar verecektir. Asfalta gömülen tırtıkların amacının ise her ne kadar hızı azaltmak olduğu söylense de bunların ön takımları bozmaktan başka bir işlevi olduğunu sanmıyorum, bu sebepten ötürü üzerlerinden mümkün olduğunca hızlı geçin. Bence tümüyle kaldırılmalılar. Ayrıca tümsekleri de artık inşaat işçilerinden ziyade Avrupa’daki örneklerine uygun şekilde geniş, ve üzerinde gece de görülmelerini saglayacak boyalar olacak şekilde daha bilgili ekipler hazirlamali..

• Sürüş sirasinda arabanizin kaputu ya da öndeki arabanin plakasina kilitlenmek yerine ileriye, daha geniş bir alana bakip tüm trafigi kontrol edin.

• ABS sistemini bozacagi ve maddi zarar doguracagi için degil, ancak sizin konsantrasyonunuzu dagitacagi için sürüş sirasinda mümkün oldugunca cep telefonuyla konuşmayin. Hands-free seti olsa dahi... En azindan siz arama yapmayın.

• Sürüş esnasinda sik fren kullanmak ya gereginden daha hizli ve/veya agresif gittiginizin işaretidir, ya da eger yavaş gittiginiz halde çok sik fren kullaniyorsaniz bu da acemi oldugunuzun göstergesidir. Her iki durumda da sizi takip eden araçlari tedirgin edeceksinizdir.

• Eğerr normalde şehir içinde otomobil kullaniyor ve şehirlerarasi yolculuklara daha seyrek gidiyor iseniz şehirlerarasi yolculugun ilk kilometrelerinde kendinize biraz zaman veriniz. Şehir içi ve şehirlerarasi yolculuklar birbirinden tamamiyla farkli tecrübeler gerektirir ve uzun zaman sonra uzun yola ilk defa çiktiginizda araç sollarken gereken mesafe tayinini iyi yapamayacaksiniz. ilk sollamalarda çekingen davranın, birden bire açılmayın.

• Hayatinizda ne zaman ve nereye uzun yol yaparsaniz yapin vardiginizda ilk soru “Yolculuk nasıldı, kaç saatte geldin?”, döndüğünüzde ise “Yolculuk nasıldı, kaç saatte gittin?” olacaktır. Hatta çoğunlukla daha bu sorunun sorulmasına izin verilmeden “Abi valla altı saatte Bodrum’a indik” gibi açıklamalar yapılır, başkalarıyla iddiaya girilir. Ayrıca bu tip uzun yolculuklarda muhakkak bir veya en azından birkaç arabayla ölümüne yarışılır, rakip araba konvoylarda sollarken sıkıştırılır vs. Artık bunların ne kadar mantıklı olduğuna değinmek dahi istemiyorum. Otomobiliniz üzerinde yaptığınız her modifikasyon sadece ve sadece sizin güvenliğinizi artırıcı ve arabanızı gerek performens, gerek görünüm olarak sadece size özel kılan uygulamalardır ve sadece kendinizi tatmine yönelik olmalıdır. İçinde 4 kişilik bir aile ya da kız arkadaşı olduğu halde sizinle yarışmaya kalkan sorumsuz bir dangalak bırakın başka şeylerle tatmin olsun. Onu geçeceğinizi nasıl olsa biliyorsunuz.

• Uzun yolculuklarda ilk 3-4 saat sonunda mola verip sonrasında mümkünse her 2 saatte bir dinlenin. Gerekirse uygun bir yere park edip bir süre uyuyun. Böyle bir durumda aklınıza ilk olarak büyük olasılıkla “Peki kaç saatte geldiğimi soranlara ne derim şimdi ben?” sorusu gelecek ve uyumakla uyumamak arasında gidip geleceksiniz. Sorulara “Valla uykum geldi uyudum, ne yapıyım yani!” şeklinde cevap vererek kestirip atabilir, ya da kaç saatte geldiginizi merak edenlere en kötü ihtimalle yalan söyleyerek yirtabilirsiniz. Aynaya asili CD’ler azaldığına göre, bu bakış açısı da bir gün mutlaka değişecektir.

 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ - AŞIRI HIZ 
 

   Birçok sürücü hızlı araç kullanmayı yeteneklerini kanıtlamak, özgürlüklerini somutlaştırmak ve araçlarının performansını ortaya koymak amacıyla yapar. Her yıl meydana gelen kazaların % 13’ü aşırı hızdan meydana gelmektedir. Bu nedenle, hız denetimi trafikte özel bir önem taşımaktadır. Hız denetiminin temel amacı, sürücülerin aşırı hız nedeniyle kaza yaptığı yol kesimlerinde, yasayla belirlenmiş hız sınırlarında kullanmalarını sağlamaktır. Bu denetimdeki hedeflerimiz aşırı hızdan kaynaklanan kazaların çok olduğu kesimlerde kazaların azaltılması ve şehir içi ve şehir dışı yollarda sürücülerin hız sınırlarına uymalarının sağlanmasıdır. Ayrıca hız denetimleri, sürücülerin daha dikkatli olmalarına, kazaların azalmasına, ölü ve yaralı sayısının düşmesine, ekonomik kaybın en aza inmesine yol açar.
 
     2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu şehirlerarası yollarda ve şehir içinde sürücülerin hangi şartlarda araç kullanacaklarına dair sınırlamalar getirmiştir. Kanunda, ülkemizdeki yolların geometrik özelliklerine ve her türlü hava koşullarındaki durumuna göre hız sınırlaması getirilmiştir. Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını aşan sürücülere para cezası uygulanır.
 
     Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı(hız sınırlarını yüzde otuz aşmak) beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Bir yılın sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri , sürücü belgesine el koyan Trafik biriminden veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden dilekçe ile başvurması halinde geri verilir.


ŞEHİR İÇİ ve ŞEHİR DIŞI HIZ LİMİTLERİ
ARAÇ CİNSİ Şehir İçi Şehir Dışı Otoyol
Otomobil 50 Km/s 90 Km/s 120 Km/s
Otobüs 50 Km/s 80 Km/s 100 Km/s
Minibüs, Kamyon, Kamyonet 50 Km/s 80 Km/s 100 Km/s
Motosiklet 50 Km/s 80 Km/s 100 Km/s
Tehlikeli madde taşıyan ve Özel izin belgeli araçlar 30 Km/s 50 Km/s 60 Km/s
Motorlu ve motorsuz bisikletler 30 Km/s 45 Km/s -
Arızalı aracı Çeken araçlar 20 Km/s 20 Km/s 40 Km/s

 


Trafikteki hoşgörü ve saygı toplumsal birlikteliğin bir yansımasıdır.
TOF 
Eğitim
Federasyon merkezimizde otobüs kaptanlarimiza yönelik 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde digital takograf kullanimi ile ilgili uzman egitmenlerimiz tarafindan egitim seminerleri düzenlenecektir.Günlük kapasite 50 kisi ile sinirlidir.Katilimcilarin 0212 6583210 nolu telefona 17.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bilgi vermesi gerekmektedir.
14.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeli'nin Tüm değişikliklerin işlenmiş haline Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.
29.11.2019

Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna şoför vizeleri hakkında duyuru
Ülkemizle yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ya taşımacılı yapan İşletmelerin Şoförlerine Vize kolaylığı sağlanması amacıyla UAB tarafından Referans Mektubu düzenlenecek.
15.11.2018

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme oranına göre ceza ve harçlar %23,73 artıyor.
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.
30.11.2018

Avrupa'ya yönelik Yolcu taşımalarında sınır kapılarında yeni düzenlemeler
Yeni Uygulamalar 15 Kasımda yürürlüğe girecek. Yolcu isim listeleri araç kapıya gelmeden önce kapıya e posta yoluyla gönderilecek.
01.11.2017

Yetki belgesi işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü' twittır hesabından duyuru. Yetki Belgesi taşıt belgesi ve taşıt kartlarının E.Devlet portali üzerinden barkodlu ve doğrulanabilir olarak düzenlenmesine imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup e-devlet portali üzerinden hizmet sunulmaya başlanmıştır. Önemle duyurulur.
07.03.2018

UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı;
UDHB 1. Bölge Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabı; UDHB I.BÖLGE @UdhbIbolge
13.07.2017

Federasyon Olağan Genel Kurul...
(08.06.2021)
Yeni Yetki Belgesi düzenlenmeyecek...
(06.04.2020)
Muayenesi biten taşıtların yetki...
(01.04.2020)
» Diğer haberler için tıklayın
3. havalimanı etki raporu ne kadar...
(02.03.2017)
6 ana taşıma ‘BİR’ olmalı
(12.08.2015)
Bölgesel otobüsçülüğe doğru
(02.06.2015)
» Diğer makaleler için tıklayın
Federasyonumuz "Trafik Güvenliği Platformu" üyesidir.